Gerechtshof kent in hoger beroep uitbetaling vakantiedagen toe aan drie fysio-werknemers met all-in loon

29 dec 2023

In hoger beroep heeft het Gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden drie fysiowerknemers in het gelijkgesteld en de uitbetaling van de vakantiedagen toegekend. Een belangrijke zaak voor andere fysio-collega’s. We vatten de uitspraak voor je samen.  

Wat is er gebeurd?

Drie ex-werknemers spanden een zaak aan tegen hun oud-werkgever. Zij werkten alle drie een aantal jaren voor een maatschap en  meenden dat ze te weinig salaris uitbetaald hadden gekregen tijdens hun dienstverband. De werkgever was het hier niet mee eens. Partijen hadden een geschil over de uitleg van enkele bepalingen uit de arbeidsovereenkomst. Mogelijk waren deze in strijd met dwingende wettelijke regels.

Het meningsverschil tussen partijen had betrekking op het all-in loon van de fysio’s. Allen hadden een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Het Gerechtshof concludeert uit de aangeleverde bewijzen en het relaas van beide partijen dat het de bedoeling was om een all-in loon inclusief vakantietoeslagen en loon over vakantiedagen overeen te komen.

Passage uit het oordeel van het Gerechtshof

“Wat betreft de vakantiedagen komt het hof tot een ander oordeel. De artikelen 7:639 en 7:640 BW regelen de aanspraken van een werknemer op vakantie met behoud van loon. Dit is dwingend recht dat moet worden uitgelegd volgens de Europese Richtlijn 2003/88/EG. Het Europese Hof van Justitie heeft bij herhaling beslist dat uit het recht op doorbetaling van loon van artikel 7 van de Richtlijn voor de werkgever de verplichting voortvloeit om de werknemer in staat te stellen vakantie daadwerkelijk op te nemen.

Uitgangspunt is daarom dat, gelet op het belang van de recuperatiefunctie van vakantie, het in beginsel niet mogelijk is om loon gedurende vakantiedagen in een all-in salaris op te nemen.

Dat is in het genoemde arrest Robinson/Steele ook met zoveel woorden beslist. Volgens die uitspraak verzet artikel 7 van de Richtlijn zich er niet tegen dat ls (in strijd met dit uitgangspunt) bovenop het reguliere loon toch betalingen worden gedaan als uitbetaling van vakantiedagen, deze betalingen worden verrekend met het loon voor een bepaalde vakantieperiode.

Dat kan alleen als dat op (door de werkgever te bewijzen) transparante en begrijpelijke wijze gebeurt. Daarvan is in deze zaak geen sprake. Weliswaar staat in artikel 5 van de arbeidsovereenkomsten een aantal vakantiedagen genoemd, maar dat is ook alles. In de arbeidsovereenkomsten staat niet hoe die vakantiedagen zich verhouden tot het salaris van artikel 4.

Op geen enkele manier wordt uit de arbeidsovereenkomsten, uit de loonstroken of uit de jaarlijkse afrekeningen duidelijk welk deel van het loon is bedoeld als (reservering voor) uitbetaling van de vakantiedagen. Daardoor was dat voor de fysiotherapeuten niet transparant. Omdat zij meer salaris verdienden als zij werkten en niet helder was welk deel van het loon gereserveerd was voor vakantie, werden zij in feite gestimuleerd om geen vakantie op te nemen.

Dat is niet toegestaan.” – einde passage uit het oordeel van het Gerechtshof

Het Gerechtshof heeft dus beslist dat de vakantiedagen alsnog moeten worden uitbetaald. Aangezien de drie ex-werknemers enkele jaren in dienst waren, hebben zij elk recht op nabetaling van enkele duizenden euro’s.

Wat kan ik hier als werknemer zelf mee?

De uitspraak van het Gerechtshof is goed nieuws voor fysio-collega’s. Het wijst er opnieuw op dat het all-in loon niet zomaar houdbaar is en dat delen ervan, zoals het niet doorbetalen van salaris tijdens vakantie, wettelijk gezien niet onder alle omstandigheden zijn toegestaan.

Hoewel de uitspraak mogelijk opening biedt voor meer fysiocollega’s, betekent dit niet dat je gelijk bij je werkgever uitbetaling van je vakantiedagen eist. Er zijn vele soorten contracten en ook mondelinge afspraken die je met je werkgever hebt gemaakt zijn relevant. Elke situatie kan dus arbeidsrechtelijk anders liggen. Overweeg je juridische stappen of wil je juridisch advies? Als lid van Fysiovakbond FDV kun je gratis gebruikmaken van 10 uur juridische ondersteuning per kalenderjaar bij FBZ Rechtshulp.

Deze uitspraak benadrukt dat de fysiotherapie in de eerstelijn af moet stappen van het juridisch omstreden all-in loon. En het geeft aan hoe hoog de noodzaak is voor een cao.