Voor wie gaat de nieuwe cao straks gelden?

24 feb 2023

Kort samengevat geldt de cao voor alle instellingen/organisaties/praktijken waar voor meer dan 50% van de arbeidsuren aan fysiotherapie wordt gedaan. Hiervoor is gekozen, omdat het een cao is voor fysiotherapeuten. De kern van de verdiensten moet dus ook uit fysiotherapie komen.

Als je al onder een andere cao valt, blijf je onder die cao vallen. Werk je bijvoorbeeld in een verpleegtehuis, dan val je onder de cao VVT. Werk je in een gezondheidscentrum, dan hangt het ervan af of je al onder een andere cao valt en of je werkgever voor meer dan 50% van zijn verdiensten uit fysiotherapie haalt.

Als de leden met de cao instemmen, zal die eerst gaan gelden voor alle werknemers die werken bij een werkgever die lid is van WVF. Daarna zullen we een algemeen verbindend verklaring aanvragen bij de overheid. Als die wordt goedgekeurd, gaat de cao gelden voor iedereen die onder de werkingssfeer valt. Als je al onder een andere cao valt, blijft die andere cao gelden.

Als je werkgever niet verplicht is om de cao toe te passen, kun je alsnog afspreken dat de cao wel van toepassing is. Dit heet juridisch een incorporatiebeding. In de tekst van de arbeidsovereenkomst staat dan ‘Op deze arbeidsovereenkomst is de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 van toepassing’. Je volgt dan de cao-afspraken.

De uitgebreide definitie van de werkingssfeer vind je terug in de cao-tekst.

Dit vind je terug in de definities en artikel 1.2.

Werkgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een in Nederland gevestigde praktijk/
instelling/organisatie beheert in de eerste lijn en waar meer dan 50% van alle overeengekomen
arbeidsuren fysiotherapie in de zin van artikel 29 van de Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (Wet BIG) wordt bedreven, niet zijnde een verpleeg- of verzorgrichting of een
instelling voor multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg of een eerstelijns zorgaanbieder
waarvoor een andere cao geldt.

Werknemer: degene waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft naar Nederlands
recht en die een functie als fysiotherapeut uitoefent als bedoeld in paragraaf 6 Wet BIG en in het
bezit is van een diploma van een opleiding voor fysiotherapie die in lijn is met het Besluit oplei-
dingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut. Uitgezonderd van het werknemersbegrip
zijn:
– statutaire bestuurders en directeuren;
– personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Artikel 1.2 Werkingssfeer
a. Deze cao is van toepassing op de werkgever als bedoeld in artikel 1.1 (werkgever) en de
werknemer als bedoeld in artikel 1.1 (werknemer).
Artikel 1.2a Uitbreiding werkingssfeer
a. Deze cao is ook van toepassing op de persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met
de werkgever, als bedoeld in artikel 1.1 (werkgever), en die niet de functie van
fysiotherapeut uitoefent. De volgende bepalingen zijn niet van toepassing op deze
personen:
– artikel 2.6 (beroepscode)
– artikel 5.1 (salaris);
– artikel 5.2 (prestatietoeslag);
– artikel 5.4 (inpassing salaris);
– artikel 5.5 (periodieke verhoging van het salaris);
– artikel 7.2 (registratiekosten kwaliteitsregister);
– artikel 8.2 (masteropleiding);
– artikel 9.3 (pensioen);
– toekomstig hoofdstuk Functiewaardering.
b. De uitbreiding van de werkingssfeer geldt niet voor:
– statutaire bestuurders en directeuren;
– personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Terug naar de FAQ.