FAQ Cao Eerstelijn Fysiotherapie

31 jan 2023

In deze FAQ vind je de veelgestelde vragen over de Cao Eerstelijn Fysiotherapie. Kun je je vraag niet vinden? Gebruik dan de zoekfunctie hieronder. Je kunt op de betreffende vraag klikken. Dan ga je naar het antwoord op die specifieke vraag.

Staat je vraag er niet tussen? Je kunt ons een bericht sturen via fdv@fysiovakbond.nl. Het kan zijn dat we niet gelijk antwoorden. Check daarom eerst eens de factsheet of de samenvatting per arbeidsvoorwaarde die we op onze website geven.

Als je meer wilt weten over de berekeningen rondom de cao en waarom werkgevers een cao willen, kun je op deze pagina kijken.

De FAQ is opgedeeld in drie delen:

Vragen over het proces

Vragen over het salaris en de inschaling

Vragen over andere arbeidsvoorwaarden en de inhoud

Van de afspraken in de Cao Eerstelijn Fysiotherapie mag in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Je kunt dus altijd over een hoger salaris of betere arbeidsvoorwaarden met je werkgever onderhandelen. Wat de cao precies voor jou betekent, krijg je te zien in het transitiemodel dat we nu nog ontwikkelen. Zodra deze klaar is, plaatsen we die natuurlijk op de website!

Het proces rondom de cao

Welke cao-partijen zijn bij deze cao betrokken?

Vakbond FBZ behartigt namens Fysiovakbond FDV de werknemersbelangen. Namens de werkgevers doet Werkgeversvereniging Fysiotherapeuten (WVF) dat. Kijk voor interessante info op: werkgeversverenigingfysiotherapie.nl.

Wanneer kunnen we een cao verwachten?

De cao-teksten zijn nu klaar. Daarna stemmen onze leden over de afspraken. Zij hebben namelijk altijd het laatste woord. Als de meerderheid van de achterbannen van de cao-partijen instemt, gaat de cao in. Daarna vragen we nog een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aan.

Waarom willen de werkgevers een cao?

Zowel werkgevers als werknemers hebben belang bij rust en duidelijkheid op de werkvloer. Praktijkhouders richten zich met name op het leveren van zorg, je kan niet van hen verwachten ook voortdurend alle arbeidsrechtelijke ontwikkelingen bij te houden.
De oude cao uit 2003 voldoet niet meer aan de huidige omstandigheden en regelgeving. Een groot deel van de arbeidsovereenkomsten is dan ook verouderd. Dit levert allerlei problemen op in de dagelijkse praktijk, waar zowel de werkgever als de werknemer niet op zitten te wachten. Het zorgt voor onrust en verstoort bovendien een plezierige arbeidsverhouding. Daarom is het goed als werkgevers en werknemers terug kunnen vallen op eigentijdse cao-afspraken die rekening houden met actuele wetgeving.

Op wie is straks de nieuwe cao van toepassing?
Partijen vragen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de cao algemeen verbindend voorschrift (AVV) te verklaren. Met een AVV moeten alle werkgevers van vrijgevestigde praktijken de cao-afspraken toepassen waardoor ze van toepassing zijn op alle fysiotherapeuten in deze branche. Dit geeft duidelijkheid en voorkomt concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Zodra de AVV er is informeren cao-partijen daarover. Totdat er een AVV is, zijn de cao-afspraken alleen van toepassing op werknemers die in dienst zijn bij een werkgever die aangesloten is bij WVF. Die fase zal als het aan de cao-partijen ligt kort duren. Zodra de leden van beide partijen hebben ingestemd met een akkoord voor een cao, vragen partijen zo snel mogelijk een AVV aan.
Hoe weet ik of mijn werkgever aangesloten is bij WVF?

Dit kun je navragen bij je werkgever. Als die niet bekend is met het WVF, kun je hem of haar doorverwijzen naar de https://werkgeversverenigingfysiotherapie.nl/.

Hoe kan ik mij bij FDV aansluiten?

Als lid heb je stemrecht over de cao. Je bent automatisch aangesloten bij FDV als je lid bent van KNGF en in een vrijgevestigde praktijk werkt. Vanaf 1 januari is er geen koppeling meer tussen het lidmaatschap van Fysiovakbond FDV en KNGF. Je kunt dan direct lid worden van FDV. Voor meer info kijk je op deze pagina.

Ik wil geen lid worden van Fysiovakbond FDV, maar hoe kan ik betrokken worden bij de nieuwe cao?

We vinden het belangrijk dat ook niet-leden mee kunnen denken en goed van de veranderingen op de hoogte zijn, omdat de cao straks ook op hen van toepassing is. FDV biedt daarom de mogelijkheid om op de hoogte te blijven. Je kan je eenvoudig aanmelden via onderstaande button.

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Waar kan ik terecht bij arbeidsrechtelijke vragen?

Als lid van KNGF kun je terecht bij FBZ Rechtshulp voor al jouw vragen of issues. FBZ Rechtshulp is de individuele dienstverlening van vakbond FBZ. Je neemt via ledenvoorlichting@kngf.nl contact op. In de nabije toekomst gaat Fysiovakbond FDV ook via FBZ Rechtshulp ondersteuning aanbieden.

Zijn we niet te afhankelijk van de zorgverzekeraars m.b.t. doorvoeren van de cao?
Een van de zaken die we met een cao willen bereiken, is zorgen dat duidelijk is hoeveel een fysio-werknemer precies kost. Nu zijn daar in de eerste lijn veel onderlinge verschillen in. Met een cao kunnen werkgevers bij zorgverzekeraars aantonen wat hun werknemers kosten. Het is dan aan de werkgevers om met de zorgverzekeraars in gesprek te gaan over het tarief.
Wat als de meerderheid met het principeakkoord instemt?

Als de meerderheid van de leden van zowel FDV als WVF instemt betekent dat dat er draagvlak is om te cao realiseren. Bij een meerderheid wordt de cao daadwerkelijk van kracht. Er komt rust en duidelijkheid. En moeten werkgevers en werknemers zich houden aan de cao-afspraken. Er is een eerste flinke stap gezet om de kloof te dichten tussen de eerste en tweedelijn. Door de loonontwikkeling van de Cao Ziekenhuizen te volgen kan in volgende cao’s het gat verder gedicht worden. Met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden is de verwachting dat minder fysio’s uit de eerstelijn zullen uitstromen.

Wat als blijkt dat er geen meerderheid is?

Dan blijft alles bij het oude, inclusief alle onzekerheden zonder vooruitzicht op verbetering in de toekomst. Er blijft uitstroom en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. We hebben dan geen instrument in handen om zorgverzekeraars te tonen wat nodig is om goede fysiozorg te kunnen bieden.

Waarom duurt het zo lang voordat er over het principeakkoord gestemd kan worden?

Er ligt straks een volledig nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. Dus dat betekent nogal wat voor jou als fysio. Het is bovendien geen materie waarmee je je dagelijks bezighoudt. We willen daarom niet over een nacht ijs gaan. Onze inspanningen zijn er op gericht om op tal van manieren uit te leggen wat er zoal verandert. En hoe dat gaat gebeuren, en wat je van ons kan verwachten. Zo heb jij alle ruimte en om je eerst te kunnen verdiepen en al je vragen te kunnen stellen. Zodat je daarna een weloverwogen keuze kan maken.

Ben ik verplicht over te stappen naar een nieuwe arbeidsovereenkomst , ook als de huidige arbeidsovereenkomst goed bevalt?

Alle werkgevers die lid zijn van WVF moeten, als de cao door de leden van beide partijen is goedgekeurd, straks de cao naleven en dus toepassen op de fysiowerknemers. Er komt een overgangsperiode en werkgevers kunnen tijdelijk ontheffing aanvragen. Als de cao Algemeen Verbindend is verklaard, moeten alle werkgevers in de eerstelijn die onder de werkingssfeer van de cao vallen de cao-afspraken toepassen.

Hoe wordt de loonkloof met de tweedelijn op termijn opgelost?

Cao-partijen hebben afgesproken dat de loonontwikkeling in 2024 gelijk is aan die van de Cao Ziekenhuizen. Als er extra ruimte is voor ingroei, zal het grootste gedeelte hiervan naar de verdere ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden gaan. De ambitie is het gat tussen de eerstelijn en andere zorgcao’s zo snel mogelijk te dichten. Maar we moeten ook realistisch zijn dat hier enkele jaren voor nodig zijn. De looptijd van deze cao is twee jaar. Het valt te verwachten dat er enkele cao’s nodig zijn om de kloof tussen de eerstelijn en andere zorgcao’s te overbruggen.

Hoe kan ik stemmen voor de Cao Eerstelijn Fysiotherapie?

Je kunt als werknemer alleen stemmen over het principeakkoord als je lid bent van Fysiovakbond FDV. De datum hiervoor maken we later bekend. Eerst nemen we de tijd om alle vragen over de cao te beantwoorden. We zullen hiervoor ook een webinar opnemen en een aantal (online) bijeenkomsten organiseren.

Pas daarna organiseren we tegelijkertijd met Werkgeversvereniging WVF een stemming die gelijktijdig zal eindigen. We willen zorgen dat je digitaal en fysiek kunt stemmen. Dan wordt bekend of onze leden instemmen met de Cao Eerstelijn Fysiotherapie.

Op dit moment kun je gratis een kennismakingslidmaatschap aanvragen.

Kijk hier hoe je lid kunt worden van Fysiovakbond FDV.

Geldt de cao ook voor ondersteunend personeel die werken bij een fysiotherapiepraktijk?

In de cao-tekst staat opgenomen dat die ook geldt voor mensen die niet de functie van fysiotherapeut uitoefenen, maar wel in de vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk werken. Omdat de FDV tijdens deze cao-onderhandelingen enkel fysiotherapeuten heeft vertegenwoordigd, is afgesproken om bepaalde cao-bepalingen voor de groep uit te zonderen en niet van toepassing te laten zijn. Deze staan in artikel 1.2a van de cao-tekst.

Bij niet fysiotherapeuten kan worden gedacht aan een receptioniste, of een administratief medewerker, met andere woorden iemand die in dienst is van de werkgever, maar niet patiëntgebonden fysiotherapiewerkzaamheden verricht.

Geldt de cao straks ook voor fysiotherapeuten die in een gezondheidscentrum werken?

In de definities en de werkingssfeer is het volgende opgenomen:

Werkgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een in Nederland gevestigde praktijk/
instelling/organisatie beheert in de eerste lijn en waar meer dan 50% van alle overeengekomen
arbeidsuren fysiotherapie in de zin van artikel 29 van de Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (Wet BIG) wordt bedreven, niet zijnde een verpleeg- of verzorgrichting of een
instelling voor multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg of een eerstelijns zorgaanbieder
waarvoor een andere cao geldt.

Kort samengevat geldt de cao dus voor alle instellingen/organisaties/praktijken waar voor meer dan 50% van de arbeidsuren aan fysiotherapie wordt gedaan. Hiervoor is gekozen, omdat het een cao is voor fysiotherapeuten. De kern van de verdiensten moet dus ook uit fysiotherapie komen.

Als je werkgever niet verplicht is om de cao toe te passen, kun je alsnog afspreken dat de cao wel van toepassing is. Dit heet juridisch een incorporatiebeding. In de tekst van de arbeidsovereenkomst staat dan ‘Op deze arbeidsovereenkomst is de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 van toepassing’. Je volgt dan de cao-afspraken. 

Voor wie gaat de nieuwe cao straks gelden?

Kort samengevat geldt de cao voor alle instellingen/organisaties/praktijken waar voor meer dan 50% van de arbeidsuren aan fysiotherapie wordt gedaan. Hiervoor is gekozen, omdat het een cao is voor fysiotherapeuten. De kern van de verdiensten moet dus ook uit fysiotherapie komen.

Als de leden met de cao instemmen, zal die eerst gaan gelden voor alle werknemers die werken bij een werkgever die lid is van WVF. Daarna zullen we een algemeen verbindend verklaring aanvragen bij de overheid. Als die wordt goedgekeurd, gaat de cao gelden voor iedereen die onder de werkingssfeer valt. Als je al onder een andere cao valt, blijft die andere cao gelden.

Als je werkgever niet verplicht is om de cao toe te passen, kun je alsnog afspreken dat de cao wel van toepassing is. Dit heet juridisch een incorporatiebeding. In de tekst van de arbeidsovereenkomst staat dan ‘Op deze arbeidsovereenkomst is de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 van toepassing’. Je volgt dan de cao-afspraken. 

Wat zegt de cao over ZZPers?

Er is in de cao een verbod opgenomen op het all-in loon. Je kunt nog prima als ZZPer werken, omdat je als ZZPer geen arbeidsovereenkomst hebt met de praktijk, maar een opdrachtovereenkomst.

Het enige wat we hierover in de cao hebben opgenomen, is dat een ZZPer minimaal 140% van het uurtarief moet krijgen overeenkomstig met zijn werkervaring op basis van de salarisschalen. Dit om te voorkomen dat er oneerlijke concurrentie komt, omdat een ZZPer goedkoper zou worden dan iemand in loondienst. Dit staat in artikel 5.3.

Voor een startend fysiotherapeut zou minimaal dit 2906/165 = 17.16  * 1.4 = 24,02 euro per uur zijn, voor een master afgestudeerd therapeut met >16 jaar ervaring minimaal 4308 / 165 = 26,10 * 1.4 = 36,54 per uur. Elk hoger uurtarief mag een werkgever die zich aan de cao moet houden afspreken. Als ZZPer kun je natuurlijk elk bedrag vragen dat je wilt, maar de werkgever die zich aan deze cao moet houden zal minimaal bovenstaande bedragen (afhankelijk dus van je specialisatie en werkervaring) moeten bieden.

In eerste instantie zullen alleen werkgevers die lid zijn van WVF zich aan de cao moeten houden. Pas als deze door de overheid algemeen verbindend verklaard wordt, gaat de cao gelden voor fysiopraktijken in de eerstelijn.

Hoe groot is de kans dat er uiteindelijk een cao gaat komen?

Drie jaar hebben werkgeversvereniging WVF en Fysiovakbond FDV gewerkt aan een principeakkoord. Pas als de leden van beide verenigingen instemmen, gaat de cao in. Daarom zijn we nu bezig met een tour door het land om onze leden te vertellen over de cao.

 

Beide verenigingen hebben een akkoord gesloten voor hun leden. Dat betekent dat ze in gesprek met hun leden en hun klankbordgroep dit akkoord hebben gemaakt. De cao is zorgvuldig doorgerekend en is volgens Werkgeversvereniging WVF betaalbaar. Voor meer informatie over de financiering kan je werkgever terecht bij WVF.

 

WVF en Fysiovakbond FDV nemen nu de tijd om uit te leggen hoe de cao in elkaar steekt. Omdat er 20 jaar geen cao is geweest, zijn collega’s soms afwachtend. En terecht, want een cao komt er niet zomaar. Daarvoor moet je een mening vormen over de inhoud én stemmen. Een mening vormen kan via ons webinar over de cao en via de info op onze site. Stemmen kan alleen als je lid bent. Lid worden kan via deze pagina.

Hoe is de cao tot stand gekomen?

In 2020 begonnen werkgeversvereniging WVF en Fysiovakbond FDV met het maken van het visiedocument. De leden hebben hier in juni 2020 over gestemd. Daarna zijn de onderhandelingen over de Cao Eerstelijn Fysiotherapie begonnen. Anderhalf jaar lang hebben we gesprekken gevoerd om vanaf nul een cao op te bouwen. Natuurlijk konden we gebruik maken van teksten uit andere cao’s, maar die pasten niet precies bij de fysiotherapie. Daarom zijn we zorgvuldig bezig geweest om de teksten toe te spitsen op de eerstelijnsfysiotherapie.

In december 2021 gaf Werkgeversvereniging WVF aan de onderhandelingen te willen staken. Een half jaar later (juni 2022) zijn ze weer terug gekomen aan de onderhandeltafel. Dit leidde in november 2022 tot een akkoord op hoofdlijnen en op 31 januari publiceerden we de cao-tekst.

Voor meer info over hoe een cao-traject verloopt verwijzen we naar deze pagina.

Wanneer gaat de cao in?

De cao gaat in zodra de achterbannen van beide verenigingen hebben ingestemd. Het is nog niet bekend wanneer hier over gestemd gaat worden. Er is voldoende tijd nodig om de cao uit te leggen. Er is twintig jaar geen cao geweest en dat vraagt dus veel verandering in de eerstelijnsfysiotherapie.

Kort samengevat geldt de cao voor alle instellingen/organisaties/praktijken waar voor meer dan 50% van de arbeidsuren aan fysiotherapie wordt gedaan. Hiervoor is gekozen, omdat het een cao is voor fysiotherapeuten. De kern van de verdiensten moet dus ook uit fysiotherapie komen.

Als de leden met de cao instemmen, zal die eerst gaan gelden voor alle werknemers die werken bij een werkgever die lid is van WVF. Daarna zullen we een algemeen verbindend verklaring aanvragen bij de overheid. Als die wordt goedgekeurd, gaat de cao gelden voor iedereen die onder de werkingssfeer valt. Als je al onder een andere cao valt, blijft die andere cao gelden.

Als je werkgever niet verplicht is om de cao toe te passen, kun je alsnog afspreken dat de cao wel van toepassing is. Dit heet juridisch een incorporatiebeding. In de tekst van de arbeidsovereenkomst staat dan ‘Op deze arbeidsovereenkomst is de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 van toepassing’. Je volgt dan de cao-afspraken.

Vragen over salaris en inschaling

Kan de werkgever van de cao afwijken in mijn voordeel?

Ja, cao-partijen willen een cao met een minimum karakter. Dat houdt in dat de afspraken in de cao de basis zijn: minder mag niet, maar meer wel. Dit biedt de werkgevers de ruimte om gunstiger afspraken voor de werknemers te maken.

Hoe zit het met de systematiek van waardering en beloning, de functiewaardering?

Voor het functiehuis willen we zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de beschrijving, waardering en beloning van fysiotherapeuten in andere zorgcao’s. Zo blijft de eerste lijn voor nieuwe fysiotherapeuten een goede keuze. Hiervoor ontwikkelen we tijdens de looptijd van de cao een systematiek samen met FWG.

Welke inflatiecorrectie is afgesproken in de cao?

Het salaris voor 2023 staat opgenomen in de salaristabel. Voor 2024 hebben cao-partijen de volgende afspraak gemaakt over loonontwikkeling:

De indexatie van de cao salarisschalen in 2024 is minimaal gelijk aan  de loonstijging in de Cao Ziekenhuizen. Zo groeit je salaris de komende jaren vanzelf verder. Dit voorkomt dat het gat tussen de eerstelijn en de tweedelijn nog groter zou worden.

Als je salaris boven de salarisschaal uitkomt, wordt je salaris niet automatisch geïndexeerd. Je kunt dan zelf met je werkgever onderhandelen over een salarisverhoging of indexatie van je loon. Ook mag je afspreken dat je in een hogere trede valt.

Het is normaal om elk jaar met je werkgever over je salaris te onderhandelen of in gesprek te gaan.

Hoe worden de indirect gebonden en de niet patiënt gebonden activiteiten vergoed in de komende cao?

Iedere fysiotherapeut in loondienst krijgt een vast salaris. Dit salaris omvat alle werkzaamheden die de therapeut moet doen vanuit de werkgever. Dit in dus inclusief behandelingen, administratie, scholingstijd, overlegvormen etc.

Wat zijn de voor- en nadelen t.o.v. de oude arbeidsovereenkomsten met variabele beloning?

De overstap naar een vast salaris is een bewuste keuze van cao-partijen. Dit geeft onder meer rechtszekerheid voor de werkgever en voor de werknemer. Er komt een mogelijkheid om een prestatiebeloning uit te keren voor exceptioneel presteren.

Kan je met de nieuwe cao op een lager loon uitkomen?

Kort gezegd is het antwoord nee. Je kunt er in beginsel niet in loon op achteruit gaan als je hetzelfde aantal uren blijft werken.

Bij een vast salaris gaat je salaris en je arbeidsomvang een-op-een over, tenzij je loon onder de salaristrede ligt waar jij op basis van je werkervaringsjaren in valt. Of als je nu meer dan 40 uur werkt.

Bij een variabel salaris ligt de berekening wat ingewikkelder. Dan moet er namelijk worden berekend wat het maandsalaris nu is en hoeveel uur je daar nu voor werkt.

Als je nu boven de 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever afspreekt) uitkomt, en je bijvoorbeeld 50 uur per week werkt, wordt dit aantal bijgesteld naar maximaal 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever overeenkomt). Je uurloon blijft in dat geval gelijk, maar het kan dus wel zijn dat je maandsalaris lager wordt. Je kunt ervoor kiezen om dan extra overuren te werken of om een prestatiebeloning af te spreken met je werkgever. Uiteraard geldt dan ook de Arbeidstijdenwet.

De precieze berekening is wat ingewikkelder en verschilt per persoon. In het transitiemodel dat je samen met je werkgever kunt invullen tref je een uitgebreide toelichting en berekening aan. Dit model zijn we nu aan het ontwikkelen en zullen we binnenkort publiceren.

Hoe zit het met het salarisgebouw in de nieuwe cao?

Er zijn twee loonschalen gekomen. Beide bestaan uit 12 treden. Dit is gedaan om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de salarisgebouw in andere zorgcao’s. De eerste loonschaal is voor de algemeen fysiotherapeut en de tweede loonschaal voor de master opgeleide fysiotherapeut. Zie deze pagina voor meer info over salaris.

Is er in de cao ruimte voor een periodieke verhoging zoals in andere cao’s ?

Jazeker, elk jaar moet je werkgever een beoordelingsgesprek met je voeren. Op basis hiervan wordt bepaald, of en zo ja met welke trede je loon omhoog gaat.

Hoe zit het met de masteropleiding in de nieuwe cao?

Als gediplomeerd master fysiotherapeut kom je met de nieuwe cao in een andere loonschaal (FT2). De opbouw hiervan kun je hier bekijken. Deze schaal is voor alle master opgeleide fysiotherapeuten. Bovenop deze loonschaal kun je natuurlijk nog extra afspraken maken met je werkgever. Je kunt ook samen met je werkgever afspreken dat je wel in de hogere loonschaal valt zonder masteropleiding, bijvoorbeeld omdat je extra taken verricht in de praktijk.

Over de kosten van de masteropleiding maak je samen met je werkgever individuele afspraken.

Welke voorwaarden worden gesteld aan de inschaling?

Je wordt ingeschaald op basis van je opleiding (master/algemeen) en je werkervaring. Indien je op basis van je werkervaring een lager salaris ontvangt dan in de cao is bepaald, dan heb je recht op het salaris dat in de cao-schaal is opgenomen. Ontvang je op basis van je werkervaring een hoger salaris dan in de cao is vermeld, dan geldt dit hogere salaris en wordt er in jouw voordeel (als werknemer) hiervan afgeweken. Je kunt er namelijk niet in salaris op achteruit gaan als je hetzelfde aantal uren blijft werken. De precieze berekening en uitwerking hiervan vind je in het transitiemodel, die we nu nog samen met de werkgevers uitwerken.

Je wordt ingeschaald op basis van het aantal jaren dat je werkt. Hierbij begin je met tellen vanaf het moment dat je je BIG-registratie hebt gehaald of het moment dat je staat geregistreerd in het AGB-register.

Heb je een tussenjaar genomen of langere tijd verlof gehad, dan telt deze periode niet mee voor je werkervaring.

Bij het moment van invoering van de cao of overgang van je arbeidsovereenkomst wordt het aantal ervaringsjaren afgerond. Bij zes maanden of minder is dit naar beneden en bij zeven maanden of meer naar boven.

Heb je dus drie jaar en vijf maanden gewerkt als algemeen fysiotherapeut, dan kom je in trede 3 van FT1.

Heb je acht jaar en acht maanden gewerkt als algemeen fysiotherapeut, dan kom je in trede 9 van FT 1.

Heb je (onlangs) een masteropleiding afgerond? Dan telt ook de werkervaring mee die je als algemeen fysiotherapeut hebt opgedaan. Oftewel, je telt nog steeds vanaf het moment dat je je BIG-registratie hebt gehaald. Heb je vijftien jaar gewerkt als algemeen fysiotherapeut en heb je in januari 2023 je masterdiploma gehaald? Dan kom je in 15 van FT2.

Haal je na invoering van de cao je masterdiploma, dan telt je werkervaring dus ook mee en kun je bijvoorbeeld van FT 1 trede 12 de overstap maken naar FT2 trede 14 omdat je 14 jaar werkervaring hebt.

Voor welke fysiotherapeuten geldt de schaal FT2?

Onderstaande gespecialiseerde fysiotherapeuten in het bezit van een master. (Zie voorwaarden en toelichting in het transitiemodel voor uitwerking begrip gespecialiseerd fysiotherapeut voor het geval een fysiotherapeut de bevoegdheid en erkenning heeft conform onderstaande lijst zonder master)
• Bekkenfysiotherapeut
• Geriatriefysiotherapeut
• Hart, vaat en long fysiotherapeut
• Kinderfysiotherapeut
• Manueel therapeut
• Oedeem therapeut
• Oncologie fysiotherapeut
• Orofaciaal fysiotherapeut
• Psychosomatisch fysiotherapeut
• Sportfysiotherapeut

Heb je een andere opleiding of specialisatie? Dan mag je nog steeds met je werkgever een hoger salaris afspreken. Je mag namelijk in het voordeel van de werknemer afwijken van de cao-afspraken.

Hoe werkt de inschaling voor de salarisschalen?

Je wordt ingeschaald op basis van het aantal jaren dat je werkt. Hierbij begin je met tellen vanaf het moment dat je je BIG-registratie hebt gehaald of het moment dat je staat geregistreerd in het AGB-register.

Heb je een tussenjaar genomen of langere tijd verlof gehad, dan telt deze periode niet mee voor je werkervaring.

Bij het moment van invoering van de cao of overgang van je arbeidsovereenkomst wordt het aantal ervaringsjaren afgerond. Bij zes maanden of minder is dit naar beneden en bij zeven maanden of meer naar boven.

Heb je dus drie jaar en vijf maanden gewerkt als algemeen fysiotherapeut, dan kom je in trede 3 van FT1.

Heb je acht jaar en acht maanden gewerkt als algemeen fysiotherapeut, dan kom je in trede 9 van FT 1.

Heb je (onlangs) een masteropleiding afgerond? Dan telt ook de werkervaring mee die je als algemeen fysiotherapeut hebt opgedaan. Oftewel, je telt nog steeds vanaf het moment dat je je BIG-registratie hebt gehaald. Heb je vijftien jaar gewerkt als algemeen fysiotherapeut en heb je in januari 2023 je masterdiploma gehaald? Dan kom je in 15 van FT2.

Haal je na invoering van de cao je masterdiploma, dan telt je werkervaring dus ook mee en kun je bijvoorbeeld van FT 1 trede 12 de overstap maken naar FT2 trede 14 omdat je 14 jaar werkervaring hebt.

Je wordt ingeschaald op basis van je opleiding (master/algemeen) en je werkervaring. Indien je op basis van je werkervaring een lager salaris ontvangt dan in de cao is bepaald, dan heb je recht op het salaris dat in de cao-schaal is opgenomen. Ontvang je op basis van je werkervaring een hoger salaris dan in de cao is vermeld, dan geldt dit hogere salaris en wordt er in jouw voordeel (als werknemer) hiervan afgeweken. Je kunt er namelijk niet in salaris op achteruit gaan als je hetzelfde aantal uren blijft werken. De precieze berekening en uitwerking hiervan vind je in het transitiemodel, die we nu nog samen met de werkgevers uitwerken.

 

Ik heb een variabel salaris. Hoe gaat dat er straks uitzien in de cao?

Voor de omrekening van het variabel salaris naar het vaste salaris maken we een omrekenmodel. Deze zijn we nu aan het testen bij verschillende werknemers om te kijken of het systeem waterdicht is. Zodra het model af is, zullen we dit op onze website plaatsen.

Je kunt zelf wel een inschatting maken. Let op: dit is slechts een grove berekening. De daadwerkelijke berekening is ingewikkelder. Het is namelijk lastig om in te schatten hoeveel uur je precies hebt gewerkt.

Je salaris blijft gelijk als je hetzelfde aantal uren per week blijft werken. Een grove inschatting van je maandsalaris is je bruto jaarsalaris delen door 13 (je bruto jaarsalaris is namelijk inclusief 8% vakantiegeld).

Een grove inschatting van het aantal uren kun je maken door in je arbeidsovereenkomst te kijken, of zelf te berekenen hoeveel uren je afgelopen jaar per week hebt gewerkt.

Vergelijk dit met de salarisschalen. Deze zijn gebaseerd op een werkweek van 38 uur.

Als je nu boven de 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever afspreekt) uitkomt, en je bijvoorbeeld 50 uur per week werkt, wordt dit aantal bijgesteld naar maximaal 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever overeenkomt). Je uurloon blijft in dat geval gelijk, maar het kan dus wel zijn dat je maandsalaris lager wordt. Je kunt ervoor kiezen om dan extra overuren te werken of om een prestatiebeloning af te spreken met je werkgever. Uiteraard geldt dan ook de Arbeidstijdenwet.

Waarom is er in de cao voor gekozen om een all-in of omzetloon te verbieden?

De overstap naar een vast salaris is een bewuste keuze van cao-partijen. In de cao-loze periode van ruim 20 jaar is er in de fsyiotherapiebranche een enorme wildgroei ontstaan aan diverse arbeidsovereenkomsten met allerlei typen en vormen van vaste en variabele beloningsconstructies. Dit heeft de afgelopen jaren veel vragen en onduidelijkheid opgeleverd, bijvoorbeeld ten tijde van corona. Daarnaast zijn de afgelopen jaren allerlei wetten (WWZ, WAB etc.) in werking getreden met als doel om “flex contracten minder flex te maken en vast meer vast te maken”. Door deze nationale wetgeving wordt er meer rechtszekerheid voor werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt gecreëerd.

Hier komt bovendien bij dat vrijwel alle variabele beloningsvarianten (all-in of omzetloonconstructies) in strijd zijn met europese wetgeving met als gevolg dat praktijken op termijn mogelijk in gevaar komen en daarmee een risico op kan leveren voor de totale branche. Sociale partners streven naar een uniform model dat voor iedereen geldt, gebaseerd op rechtszekerheid.

Met de inwerkingtreding van de cao betekent dit dat alle andere variabele beloningsconstructies per direct in strijd zijn met de cao per 1 april 2023. Omdat deze transitie tijd vergt, hebben alle praktijken hebben een overgangstermijn van zes maanden om deze transitie met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2023 door te voeren. Hiervoor is het transitiemodel opgericht.

Werknemer en werkgever kunnen nog wel een variabele component in het salaris stoppen. Dit kan door een prestatiebeloning af te spreken. 

Zakt mijn bruto salaris nu er allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden bij komen?

Kort gezegd is het antwoord nee. Je kunt er in beginsel niet in loon op achteruit gaan als je hetzelfde aantal uren blijft werken.

Bij een vast salaris gaat je salaris en je arbeidsomvang een-op-een over, tenzij je loon onder de salaristrede ligt waar jij op basis van je werkervaringsjaren in valt. Of als je nu meer dan 40 uur werkt.

Bij een variabel salaris ligt de berekening wat ingewikkelder. Dan moet er namelijk worden berekend wat het maandsalaris nu is en hoeveel uur je daar nu voor werkt.

Als je nu boven de 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever afspreekt) uitkomt, en je bijvoorbeeld 50 uur per week werkt, wordt dit aantal bijgesteld naar maximaal 38 uur (of 40 uur als je dit met je werkgever overeenkomt). Je uurloon blijft in dat geval gelijk, maar het kan dus wel zijn dat je maandsalaris lager wordt. Je kunt ervoor kiezen om dan extra overuren te werken of om een prestatiebeloning af te spreken met je werkgever. Uiteraard geldt dan ook de Arbeidstijdenwet.

De precieze berekening is wat ingewikkelder en verschilt per persoon. In het transitiemodel dat je samen met je werkgever kunt invullen tref je een uitgebreide toelichting en berekening aan. Dit model zijn we nu aan het ontwikkelen en zullen we binnenkort publiceren.

Elke arbeidsvoorwaarde moet apart bekeken en vergeleken worden. In principe geldt dat je elke arbeidsvoorwaarde die beter is dan de cao-afspraak behoudt en dat elke arbeidsvoorwaarde die onder de cao-afspraak ligt minimaal gelijk moet worden aan de cao-afspraak.

Er mag dus niet ten nadele van de cao worden afgeweken. Je werkgever mag niet eenzijdig je huidige arbeidsvoorwaarden verminderen of in jouw nadeel aanpassen, dit kan de werkgever alleen doen met jouw instemming en ook hier geldt dan weer dat dit niet ten nadele van de cao-bepaling mag zijn.

Ons advies is: ga met elkaar goed in overleg.

Stel dat je nu 100% pensioenbijdrage krijgt én een hoog salaris hebt, en je krijgt er door de nieuwe cao allerlei extra arbeidsvoorwaarden bij, zoals vergoeding van scholingskosten en reiskosten, dan is het verstandig om met je werkgever in gesprek te gaan. Je wilt namelijk ook niet dat de praktijk straks omvalt omdat de loonkosten te hoog uitvallen. Gegeven blijft dat je arbeidsvoorwaarden minimaal gelijk moeten zijn aan de nieuwe cao. Daarboven mag je alles afspreken met je werkgever. Het is normaal om over je arbeidsvoorwaarden en je salaris te onderhandelen. Niet alleen bij een nieuwe baan, maar ook gewoon tussendoor. Of als je contract toch al wordt aangepast.

Waarom is er geen onderscheid gemaakt tussen masters die wel een hoger tarief verdienen en masters die niet een hoger tarief verdienen?

Alle collega’s met een masteropleiding of een specialisatie zoals benoemd in de cao-tekst vallen onder FT2. Dit is de uitkomst van de onderhandelingen met de werkgevers. Bij de berekening van de loonschalen zijn alle verschillende tarieven meegenomen, zowel die voor specialisaties als de standaard behandelingen.

Verdien je nu een hoger salaris dan in de cao-schalen, dan blijft je salaris gelijk als je hetzelfde aantal uren blijft werken. Je kunt ook met je werkgever nog een prestatiebeloning afspreken. Meer informatie daarover vind je in bijlage 2 van de cao-tekst.

Schaal FT2 is berekend door alle tarieven van alle specialisaties mee te nemen in combinatie met een aantal andere factoren.

Onderstaande gespecialiseerde fysiotherapeuten in het bezit van een master.
• Bekkenfysiotherapeut
• Geriatriefysiotherapeut
• Hart, vaat en long fysiotherapeut
• Kinderfysiotherapeut
• Manueel therapeut
• Oedeem therapeut
• Oncologie fysiotherapeut
• Orofaciaal fysiotherapeut
• Psychosomatisch fysiotherapeut
• Sportfysiotherapeut

Indien je als therapeut een diploma voor een van deze specialisaties haalde voordat dit een masteropleiding werd en dje alstherapeut op basis van Vektis gerechtigd bent om deze specialisatie uit te voeren en te declareren bij de zorgverzekeraar val je ook onder FT2. Als je alleen een bacheloropleiding hebt afgerond zonder een van bovenstaande specialisaties val je in principe onder FT1.

Heb je een andere opleiding of specialisatie? Dan mag je nog steeds met je werkgever een hoger salaris afspreken. Je mag namelijk in het voordeel van de werknemer afwijken van de cao-afspraken.

Hoe weet ik of mijn variabele salaris representatief is bij het omrekenen?

Het is belangrijk dat jij (de werknemer) in de periode waarover je het salaris berekente ‘normaal’ werkte. Als er bijvoorbeeld sprake was van (langdurige) ziekte, langdurig (onbetaald) verlof (o.a. zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof) of een tijdelijke waarneming voor een collega, kunnen deze maanden niet worden gebruikt om het huidige variabele salaris te berekenen. Vakantiedagen vallen binnen een normaal werkpatroon en kunnen dus wel meegenomen worden in de berekening.

Vragen over arbeidsvoorwaarden en de inhoud

Kan de werkgever van de cao afwijken in mijn voordeel?

Ja, cao-partijen willen een cao met een minimum karakter. Dat houdt in dat de afspraken in de cao de basis zijn: minder mag niet, maar meer wel. Dit biedt de werkgevers de ruimte om gunstiger afspraken voor de werknemers te maken.

Waar kan ik terecht bij arbeidsrechtelijke vragen?

Als lid van KNGF kun je terecht bij FBZ Rechtshulp voor al jouw vragen of issues. FBZ Rechtshulp is de individuele dienstverlening van vakbond FBZ. Je neemt via ledenvoorlichting@kngf.nl contact op. In de nabije toekomst gaat Fysiovakbond FDV ook via FBZ Rechtshulp ondersteuning aanbieden.

Verandert mijn pensioen of de pensioenregeling?

Iedere fysio in loondienst blijft verplicht om pensioen op te bouwen bij SPF. Dit is een wettelijke verplichting. In de nieuwe cao komt een afspraak dat de werkgever 25% van de pensioenpremie bijdraagt. Dit staat in artikel 9.3 lid c van de cao-tekst.

Over de inhoud van de pensioenregeling gaat deelnemersvereniging DPF.

Kunnen we bij ons huidige pensioenfonds blijven (andere dan SPF)?

Als je nu al niet onder de verplichtstelling van SPF valt, val je dat straks ook niet. Het enige is dat de werkgever in de cao 25% premie bijdraagt.

Hoeveel vakantiedagen staan er in de nieuwe cao?

In de cao is de afspraak gemaakt dat je bij een fulltime dienstverband vijf weken vakantie per jaar opbouwt. Je bouwt dus vijf maal het aantal uren dat je per week werkt aan vakantie op per jaar.

Je bouwt vier weken wettelijk verlof op, die moet je opmaken voor 1 juli in het daaropvolgende jaar. Daarbovenop bouw je een week bovenwettelijk verlof op, deze dagen blijven vijf jaar geldig.

Los hiervan heb je recht op de wettelijke feestdagen. Werk je normaal op een feestdag, dan kost het je dus geen verlofdag.

Komen er voor oudere fysiotherapeuten extra vakantiedagen?

Hier is in de eerste Cao Eerstelijn Fysiotherapie nog geen afspraak over gemaakt. Je kunt wel met je werkgever afspraken maken over extra vakantiedagen.

Wat staat er over wachtdagen bij ziekte in de nieuwe cao?

Bij ziekte gelden volgens de nieuwe cao geen wachtdagen meer. Je krijgt het eerste jaar 100% loon doorbetaald en in het tweede jaar 70%.

Wat zegt de cao over overwerk en overuren?

Als je meer uren werkt dan de fulltime arbeidsduur (38 uur per week) krijg je een overwerktoeslag van 25% per extra gewerkt uur. Dit geldt dus alleen voor de uren die boven de fulltime arbeidsduur uitkomen. Voor meeruren geldt geen toeslag en krijg je dus je gewone uurloon.

Voor werk buiten gebruikelijke werktijden krijg je ook een toeslag, zie deze pagina voor meer info.

Wordt er in de nieuwe cao ook een concurrentiebeding opgenomen?

In de modelarbeidsovereenkomst staat een relatiebeding.

Kan mijn werkgever mijn contract aanpassen nu er een cao komt, zodat ik een arbeidsvoorwaarde verlies die nu niet in de cao staat of omdat ik een betere arbeidsvoorwaarde heb dan in de cao?

Elke arbeidsvoorwaarde moet bekeken en vergeleken worden. Elke afspraak in de nieuwe arbeidsovereenkomst moet minimaal gelijk zijn aan de afspraken in de cao. Er mag dus niet ten nadele van de cao worden afgeweken. Je werkgever mag niet eenzijdig je huidige arbeidsvoorwaarden verminderen of in jouw nadeel aanpassen, dit kan de werkgever alleen doen met jouw instemming en ook hier geldt dan weer dat dit niet ten nadele van de cao bepaling mag zijn. Ons advies is, ga met elkaar goed in overleg.

Stel dat je nu 100% pensioenbijdrage krijgt én een hoog salaris hebt, en je krijgt er door de nieuwe cao allerlei extra arbeidsvoorwaarden bij, zoals vergoeding van scholingskosten en reiskosten, dan is het verstandig om met je werkgever in gesprek te gaan. Je wilt namelijk ook niet dat de praktijk straks omvalt omdat de loonkosten te hoog uitvallen. Gegeven blijft dat je arbeidsvoorwaarden minimaal gelijk moeten zijn aan de nieuwe cao. Daarboven mag je alles afspreken met je werkgever.

Kan ik mijn huidige contract behouden?

Als alle arbeidsvoorwaarden in jouw arbeidsovereenkomst boven de cao-afspraken uitkomen én je hebt een vast salaris, verandert er voor jou niets. Je mag namelijk van de cao afwijken in het voordeel van jou als werknemer. Dit heet in juridische termen een cao met een minimum karakter.

Als een (of enkele) van de afspraken in je huidige arbeidsovereenkomst lager is (of zijn) dan de cao-afspraken, dan gaan die arbeidsvoorwaarden omhoog naar het niveau van de cao-afspraak. Hier wordt dus per arbeidsvoorwaarde naar gekeken.

Er is door cao-partijen expres voor gekozen om het variabele salaris te laten verdwijnen. Dit brengt namelijk veel (juridische) onzekerheid met zich mee. Er komt een overgangsperiode van zes maanden. Die tijd kun je met je werkgever gebruiken om je contract aan te passen. Je salaris blijft hetzelfde als je hetzelfde aantal uur blijft werken. Om je hierbij te helpen, maken we samen met WVF een omrekenmodel voor variabel naar vast salaris.

Bovenop je salaris kun je nog een prestatiebeloning of prestatietoeslag afspreken. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar bijlage 2 van de cao-tekst.

Voor de nieuwe arbeidsovereenkomst kun je met je werkgever gebruikmaken van het model in de cao-tekst.

Waarom is er een voltijd of fulltime dienstverband opgenomen in de cao?

Een voltijd dienstverband is op basis van deze cao een dienstverband met een werkomvang van 38 uur per week. Hier mag overigens schriftelijk van worden afgeweken tot 40 uur per week, maar niet meer. Het vaste bruto maandinkomen is dus daarmee maximaal gebaseerd op 40 uur per werkweek. De reden waarom een voltijd dienstverband is opgenomen is gelegen in het feit dat cao-partijen streven naar een goede werk-privébalans, ter bescherming van de werknemer om bijvoorbeeld een burn out te voorkomen.

Natuurlijk zijn er situaties waarin de werknemer meer werkzaamheden zou kunnen verrichten, dan is de overwerkregeling van toepassing tenzij partijen een prestatiebeloning zijn overeengekomen.

Kan mijn werkgever de ene arbeidsvoorwaarde voor de andere arbeidsvoorwaarde uitruilen?

Je werkgever mag niet de ene arbeidsvoorwaarde uitruilen tegen de ander zonder jouw toestemming als werknemer. Dit is in de wet zo geregeld. Je werkgever mag namelijk niet zonder jouw toestemming jouw arbeidsvoorwaarden ten nadele van jou aanpassen.

Elke arbeidsvoorwaarde moet apart bekeken en vergeleken worden. In principe geldt dat je elke arbeidsvoorwaarde die beter is dan de cao-afspraak behoudt en dat elke arbeidsvoorwaarde die onder de cao-afspraak ligt minimaal gelijk moet worden aan de cao-afspraak.

Er mag dus niet ten nadele van de cao worden afgeweken. Je werkgever mag niet eenzijdig je huidige arbeidsvoorwaarden verminderen of in jouw nadeel aanpassen, dit kan de werkgever alleen doen met jouw instemming en ook hier geldt dan weer dat dit niet ten nadele van de cao-bepaling mag zijn.

Ons advies is: ga met elkaar goed in overleg.

Stel dat je nu 100% pensioenbijdrage krijgt én een hoog salaris hebt, en je krijgt er door de nieuwe cao allerlei extra arbeidsvoorwaarden bij, zoals vergoeding van scholingskosten en reiskosten, dan is het verstandig om met je werkgever in gesprek te gaan. Je wilt namelijk ook niet dat de praktijk straks omvalt omdat de loonkosten te hoog uitvallen. Gegeven blijft dat je arbeidsvoorwaarden minimaal gelijk moeten zijn aan de nieuwe cao. Daarboven mag je alles afspreken met je werkgever. Het is normaal om over je arbeidsvoorwaarden en je salaris te onderhandelen. Niet alleen bij een nieuwe baan, maar ook gewoon tussendoor. Of als je contract toch al wordt aangepast.

Hoe zit het met bijzonder verlof? Zoals begrafenis of huwelijk?

De uitgebreide beschrijving van de verlofregelingen vind je in artikel 11 van de cao-tekst.

Bij het overlijden van een eerste of tweedegraads familielid krijg je een of meerdere dagen betaald verlof. Kortdurend buitengewoon verlof is bedoeld voor onvoorziene zaken die je plotseling moet regelen: je kind ziek ophalen, je moeder die is gevallen of de waterleiding die bij je thuis is gesprongen bijvoorbeeld. Je hebt dan ook recht op doorbetaling van je loon.

Bij een huwelijk kun je een vakantiedag opnemen.

Kan mijn werkgever me straks met de cao ook verplichten tot het volgen van online nascholing?

In de cao-tekst staat dat werkgever en werknemer samen de scholing overeenkomen. Het is waardevol voor de werknemer en voor de praktijkeigenaar als de scholing een aanvulling geeft op de kennis van de fysiotherapeut en voor de praktijk.

Omdat je werkgever de scholingskosten én de scholingstijd vergoedt van de scholing die je verplicht moet volgen voor je kwaliteitsregistratie, kan het zijn dat je werkgever van je vraagt dat je (een gedeelte van) de scholing online volgt. Ga hierover goed het gesprek aan met je werkgever. Het is namelijk belangrijk dat de scholing ook bijdraagt aan je expertise als therapeut. De scholingstijd valt onder werktijd. Als je zelf vindt dat fysiek aanwezig zijn bij een scholing meerwaarde heeft, kun je dit richting je werkgever aangeven.

Kan mijn werkgever de ene arbeidsvoorwaarde voor de andere arbeidsvoorwaarde uitruilen?

Je werkgever mag niet de ene arbeidsvoorwaarde uitruilen tegen de ander zonder jouw toestemming als werknemer. Dit is in de wet zo geregeld. Je werkgever mag namelijk niet zonder jouw toestemming jouw arbeidsvoorwaarden ten nadele van jou aanpassen.

Elke arbeidsvoorwaarde moet apart bekeken en vergeleken worden. In principe geldt dat je elke arbeidsvoorwaarde die beter is dan de cao-afspraak behoudt en dat elke arbeidsvoorwaarde die onder de cao-afspraak ligt minimaal gelijk moet worden aan de cao-afspraak.

Er mag dus niet ten nadele van de cao worden afgeweken. Je werkgever mag niet eenzijdig je huidige arbeidsvoorwaarden verminderen of in jouw nadeel aanpassen, dit kan de werkgever alleen doen met jouw instemming en ook hier geldt dan weer dat dit niet ten nadele van de cao-bepaling mag zijn.

Ons advies is: ga met elkaar goed in overleg.

Stel dat je nu 100% pensioenbijdrage krijgt én een hoog salaris hebt, en je krijgt er door de nieuwe cao allerlei extra arbeidsvoorwaarden bij, zoals vergoeding van scholingskosten en reiskosten, dan is het verstandig om met je werkgever in gesprek te gaan. Je wilt namelijk ook niet dat de praktijk straks omvalt omdat de loonkosten te hoog uitvallen. Gegeven blijft dat je arbeidsvoorwaarden minimaal gelijk moeten zijn aan de nieuwe cao. Daarboven mag je alles afspreken met je werkgever. Het is normaal om over je arbeidsvoorwaarden en je salaris te onderhandelen. Niet alleen bij een nieuwe baan, maar ook gewoon tussendoor. Of als je contract toch al wordt aangepast.

Hoe zit het met tijd voor administratie? Valt dit binnen de afgesproken werktijden of valt dit erbuiten?

Administratie valt nu ook al onder werktijd. Of je deze uren nu wel of niet apart betaald krijgt. Met een vast uurloon doe je straks al je werkzaamheden onder werktijd. Spreek je dus 24 uur af per week, dan doe je je administratie binnen die 24 uur. Als dit niet lukt, is je administratie alsnog werktijd en dus meeruren of overuren.

Het is verstandig om hier met je werkgever goede afspraken over te maken.

Bij het maken van de cao is uitgegaan van een declarabiliteit van 74,1%. Je bent dus 74,1% van de tijd met behandelingen bezig (declarabele tijd). De overige uren zijn scholing, administratie, overleg etc.

Kan ik hulp krijgen van het KNGF bij een nieuw contract vanwege de cao?

Als je een KNGF-loondienst compleet lidmaatschap hebt, kun je gebruik maken van de juridische ondersteuning via ledenvoorlichting@kngf.nl. Als lid van Fysiovakbond FDV kun je binnenkort ook gebruik maken van juridische ondersteuning via FBZ Rechtshulp. Daar werken juristen met ervaring met zaken uit de eerstelijns fysiotherapie. KNGF maakt ook gebruik van de diensten van FBZ Rechtshulp.

Wat is de afspraak over pauze in de cao?

Er is in de cao geen aparte afspraak gemaakt over pauzes. Hier geldt dus de wet. Op Wat zijn de wettelijke regels voor pauzes tijdens mijn werk? | Rijksoverheid.nl vind je hier meer informatie over. In de modelarbeidsovereenkomst kun je aangeven of de pauze werktijd is of onder eigen tijd valt. Je kunt hier dus zelf met je werkgever afspraken over maken. Als je langer dan 5,5 uur hebt gewerkt, heb je recht op 30 minuten pauze.

De Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024 is bedoeld voor alle fysiowerknemers in dienst in de vrijgevestigde praktijk. In nauwe samenwerking met Fysiovakbond FDV onderhandelt Vakbond FBZ over arbeidsvoorwaarden met werkgeversvereniging WVF.